I. Chức năng của Viện Pháp luật Kinh tế

   Viện Pháp luật Kinh tế có chức năng tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn, hợp tác với bên ngoài về lĩnh vực Pháp luật Kinh tế theo các quy chế của Nhà trường và quy định pháp luật hiện hành; phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong Viện.

II. Nhiệm vụ của Viện Pháp luật Kinh tế 

  1. Nhiệm vụ về đào tạo

   Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo ngành Luật Kinh tế giảng dạy chung cho toàn Trường; Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; Thực hiện việc xây dựng giáo trình, bài giảng và các học liệu khác cho các môn học được giao quản lý; Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký học phần, đăng ký học cải thiện, đăng ký thi lại và làm khóa luận tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của sinh viên do Viện đào tạo…

2. Nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học

    Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học; Tổ chức và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên; Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học cho với cán bộ, giáo viên và sinh viên; Quản lý nội dung, chất lượng nghiên cứu khoa học do Viện Pháp luật Kinh tế tiến hành…

3. Nhiệm vụ về tổ chức dịch vụ tư vấn

    Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nước, nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn về lĩnh vực Pháp luật Kinh tế theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai dự án liên kết đào tạo về Pháp luật Kinh tế với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ về hợp tác với bên ngoài

    Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để phối hợp nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên của Viện Pháp luật Kinh tế theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật; Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để hỗ trợ sinh viên ngành Luật Kinh tế do Viện quản lý trong quá trình học tập, thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật; Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để đào tạo về Pháp luật Kinh tế và các lĩnh vực liên quan.

5. Các nhiệm vụ khác theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.