Viện Luật Kinh tế có đội ngũ giảng viên trình độ cao, tận tâm, nhiều kinh nghiệm. Viện được tổ chức thành hai bộ môn: Bộ môn Pháp luật cơ sở và Bộ môn Pháp luật chuyên ngành.